เมื่อปี พุทธศักราช 2537 โรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลแห่งแรกในกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้เริ่ม ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2538  เพื่อให้การรักษาพยาบาลกับประชาชนในเขต พื้นที่มีนบุรีและใกล้เคียงตลอดจนดูแลสุขภาพแก่ผู้ประกันตนจากสถานประกอบการ ในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลนวมินทร์เป็นโรง พยาบาลประกันสังคม และให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนผู้ถือบัตรประกันสุขภาพใน โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จำนวนประชาชนที่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลนวมินทร์ ทั้ง 2 โครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันเกือบ 300,000 คน

       เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนที่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลนวมินทร์ โรง พยาบาลนวมินทร์ได้จัดระบบคลินิก เครือข่ายการให้บริการรักษาพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วใกล้บ้านจนถึง ปัจจุบัน

       โรงพยาบาลนวมินทร์มีคลินิกเครือข่ายมากกว่า 150 แห่ง ในปีพุทธศักราช 2545 กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้ขยายงานด้าน ประกันสังคมและประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเข้าดำเนินงานบริหารโรงพยาบาลรามา สุขสวัสดิ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลนวมินทร์ 2 ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะและใกล้เคียง และในปลายปี ได้เปิดโรงพยาบาล-นวมินทร์ 3 ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนวมินทร์ 3 สหคลินิกเวชกรรม) เพื่อรองรับผู้ประกันตน และสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังให้สามารถเข้าถึงบริการรักษา พยาบาลได้อย่างรวดเร็ว สร้างความปลอดภัย และพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546  กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ได้จัดสร้างคลินิกนวมินทร์เวชกรรม เพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรง พยาบาล ให้สามารถรับบริการได้ใกล้บ้านมากขึ้นจำนวนทั้งสิ้น   10  แห่ง  ดังนี้

 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาเคซีรามอินทรา
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาร่มเกล้า
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาหัวตะเข้
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขา ม.มหานคร
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขาลำผักชี
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขารัตนบัณฑิต
 • นวมินทร์คลินิกเวชกรรม  สาขา ก.ม. 8
 • นวมินทร์เวชกรรมคลินิก สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรม
 • วัชรพลคลินิกเวชกรรม
 • เสนานิคมคลินิกเวชกรรม

        โรงพยาบาลนวมินทร์ ได้มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยมุ่งผู้ป่วยและประชาชนรวมทั้งชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้การดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการและครบองค์รวม เชื่อมโยงระหว่างบริการ สุขภาพแต่ละบุคคล เวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตามมาตรฐานคุณภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ  รวมทั้งมาตรฐาน ISO 9002  และมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และในปี 2556 โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพระดับโลก จากการตรวจและรับรองคุณภาพโดย Joint Commission International(JCI, USA.)

       จากความมุ่งมั่นของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลนวมินทร์ใน การให้บริการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพคุณธรรมและสร้างประทับใจ ความเชื่อมั่น ในการใช้บริการของประชากรเป้าหมายทุกกลุ่ม ทำให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นทุก ปี แม้ว่าทางกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ จะขยายสาขาการให้บริการเต็มพื้นที่บริการ จนเกิดความแออัดมากขึ้นเกินกำลังของอาคารโรงพยาบาลนวมินทร์แห่งแรกจะรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาคุณภาพของการบริการและความประทับใจตลอดจนความ เชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อไปได้

         คณะกรรมการบริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด โดย คุณธนา  ไชยประสิทธิ์  ประธานกรรมการบริษัท จึงได้ขยายการลงทุนและจัดสร้างอาคารใหม่ ที่ทันสมัย กว้างขวาง สะดวกสบาย ให้มีศักยภาพสูงพร้อมจะให้บริการในระดับตติยภูมิ รองรับการส่งต่อจากคลินิกเครือข่ายได้มากขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการมากขึ้น ในบริเวณใกล้เคียง อาคารเดิม ในชื่อ  โรงพยาบาลนวมินทร์ 9   ภายใต้การบริหารงานของ

 • ประธานกรรมการบริหาร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อและรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์เสกสม สุวรรณกร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์ประจักษ์  บุญจิตต์พิมล
 • นายแพทย์วิฑูรย์  นิติวรางกูร
 • นายแพทย์อรรคพาสน์  โอวาทตระกูล
 • นางวราภรณ์  บุญจิตต์พิมล
     
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำชานเมือง ในกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ตั้งอยู่กลางเมืองมีนบุรี เลขที่ 599 ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี เป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และพนักงาน ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจให้การบริการทางการแพทย์ ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ในราคาที่เหมาะสม
      ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านองคมนตรี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ ในวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 เริ่มให้บริการผู้มาใช้บริการในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2551 สามารถให้การบริการผู้ป่วยนอก ได้มากกว่า 1,000 คนต่อวัน ด้วยห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอก ที่กว้างขวาง สะดวกสบายโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันทันสมัย
      ความพร้อมในการให้บริการ
    
โรง พยาบาลนวมินทร์ 9  มีบุคลากรทางการแพทย์พร้อมที่จะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา รวมถึงบริการที่อบอุ่น จริงใจ และสร้างความประทับใจ จากพยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
      เวชระเบียน
      ที่รวดเร็ว ทันสมัยด้วยระบบเวชระเบียนอิเล็กโทรนิก การจัดเก็บประวัติการรักษาที่ สมบูรณ์ ปลอดภัยและสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
      แผนกผู้ป่วยนอก
      ที่พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ เครื่องมือที่ทันสมัยสถานที่ที่ สะดวกสบาย  เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการในทุกสาขาวิชาชีพ
      ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
      พร้อมบริการรถพยาบาลรับ – ส่งผู้ป่วย ตลอด24 ช.ม. ด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตอันทันสมัย ทีมแพทย์ และพยาบาลที่เพียบพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
      แผนกเอกซเรย์ 
     บริการด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์, เครื่องตรวจอัลตราซาวด์, เครื่อง Fluorscope ที่สามารถรับการเคลื่อนไหวของสารทึบแสง และเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ พร้อมบริการด้านวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยรังสีแพทย์และนักรังสี เทคนิคปริญญา
      ห้องปฏิบัติการ
      มีเครื่องมือวิเคราะห์ผลเลือดอัตโนมัติ ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ตลอดจนระบบการควบคุมคุณภาพ เพื่อผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ   โดยนักเทคนิคการแพทย์ปริญญา
      ศูนย์ทันตกรรม
      เน้นความปลอดภัยสูงสุดของผู้มารับบริการด้วยเครื่องมือทำความสะอาดได้ที่ มาตรฐาน Ultrasonic Cleaner และเครื่องมือฆ่าเชื้อ Autoclave ที่ได้รับการยืนยันความปลอดภัยจากวงการแพทย์  มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคสูงสุดตามมาตรฐานโรงพยาบาล
      แผนกผู้ป่วยหนัก
      พร้อมเครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ช่วยชีวิต และพยาบาลปริญญาผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะ คอยดูแลช่วยเหลือคนไข้คนต่อคนภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
      แผนกกายภาพบำบัด
      บริการทางด้านกายภาพบำบัดที่พรั่งพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อรักษาและช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
      ประกอบด้วยทีมแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์, รังสีแพทย์,นักรังสีเทคนิค, พยาบาล และเจ้าหน้าที่การตลาดสามารถออกบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้คำ ปรึกษา ตรวจรักษาพยาบาลนอกสถานที่ ด้วยรถตรวจสุขภาพ และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
      แผนกผู้ป่วยใน
      บริการผู้ป่วยในด้วยห้องพักที่สวยงาม สะอาด หลากหลายประเภทตามความต้องการ และความเป็นกัน เองของทีมพยาบาลมืออาชีพ
      ศูนย์แม่และเด็ก
      พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ สูติ-นรีแพทย์  กุมารแพทย์  ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ที่ยาวนานในการดูแลมารดาและทารกโดยการจัด โปรแกรมเหมาจ่าย เพื่อความสบายใจและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัว
      ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินทางสมองและหัวใจ
      จากประสบการณ์อันยาวนานในการดูแลประชากรในพื้นที่ และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยที่ประสบภัยจากรถยนต์และประสบอุบัติเหตุจากการ ทำงาน  ทำให้โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยกองทุนทดแทนใน โครงการประกันสังคม และผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขภาพกายและใจที่ดีของประชาชน ให้บริการ โดยคณะแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ในการดูแลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการ ให้บริการมีระบบการส่งต่อที่รวดเร็วในกรณีเกินศักยภาพ   และให้บริการชุมชนโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางการเงิน
      โรงพยาบาลนวมินทร์ กับพี่น้องมุสลิม
      โรงพยาบาลนวมินทร์  ได้รับเกียรติจากกรมควบคุมโรคติดต่อ  ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจห์  ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย โรงพยาบาลนวมินทร์  ได้ดำเนินโครงการนี้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช  2544 ให้บริการฉีดวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลนวมินทร์ ได้ร่วมกับมูลนิธิร่มไทร สถานีตำรวจในพื้นที่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชุมชนในพื้นที่มีนบุรี  ให้บริการตรวจรักษาประชาชน  อย่างสม่ำเสมอในฐานะที่โรงพยาบาล ตั้งอยู่ในเขตพื้นกรุงเทพฝั่งตะวันออก ซึ่งมีพี่น้องชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของสำนักจุฬาราชมนตรี  ทางโรงพยาบาลจึงได้ดำเนินนโยบายให้แผนกโภชนาการ จัดอาหารให้เป็นอาหารเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่มีประโยชน์  ตรงตามคำสั่งแพทย์ และเป็นอาหารเพื่อพี่น้องชาวมุสลิม

      ด้วย ความมุ่งมั่น  ตั้งใจจริง  ของคณะผู้บริหาร   ทีมแพทย์   พยาบาล  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ที่ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ สำหรับโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ว่า  เราจะพัฒนาคุณภาพทุกวัน สู่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของกรุงเทพมหานคร โดย

 • ให้บริการสุขภาพ ที่มุ่งมั่นการดูแลรักษา   คุณภาพ  บริการ  นวตกรรมและความเป็นเลิศ
 • ให้ความสำคัญต่อลูกจ้าง  บุคลากรทางการแพทย์  ผู้รับบริการ และ ชุมชน   โดยจะเป็นที่ที่บุคลากรอยากมาอยู่ร่วมกันทำงานเป็นทีมและทำสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้รับบริการและชุมชน  โดยคำนึงถึงความสะดวก สบายความคุ้มค่าและการเข้าถึงบริการ
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818