ห้อง 2 เตียง สำหรับเด็ก
ห้องเดี่ยวสำหรับเด็ก
ห้องรวมสำหรับเด็ก
 
 

ประเภท

ค่าห้อง

ค่าบริการ
พยาบาล

ค่าบริการ
โรงพยาบาล

ค่าอาหาร

รวม

 

ห้องผู้ป่วยหนัก

2,000

1,500

200

390

4,090

 

เด็กป่วยวิกฤต

1,000

1,500

200

-

2,700

 

ห้องสังเกตุอาการ

400

400

200

-

1,000

 

ห้องรอคลอด

600

1,000

200

-

1,800

 

ห้อง V.I.P

2,500

800

200

390

3,890

 

ห้องเดี่ยว

1,600

800

200

390

2,990

 

ห้อง 2 เตียง

1,000

800

200

390

2,390

 

ห้องรวม 5 เตียง

600

800

200

390

1,990

 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818