ห้อง ICU
ห้อง NS
ห้องรอคลอด
ห้อง 2 เตียง
ห้องเดี่ยว
ห้องเดี่ยว 1 Ward 9
ห้องเดี่ยว 1 โซน A
ห้องเดี่ยว 2 Ward 9
ห้องเดี่ยว 2 โซน A
ห้อง VIP
ห้องรวม 5 เตียง
ห้องเดี่ยวเด็ก Ward6
 
 
อัตราค่าห้องพักผู้ป่วย
ประเภท
ค่าห้อง
ค่าบริการ
พยาบาล
ค่าบริการ
โรงพยาบาล
ค่าอาหาร
รวม
ICU
2000
1500
200
390
4,090
ห้องเดี่ยว
1600
900
200
390
3,090
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก (ชั้น6)
1800
950
200
390
3,340
ห้อง 2 เตียง
1000
900
200
390
2,490
ห้องรวม 5 เตียง
600
800
200
390
1,990
ห้องรวม 10 เตียง Step Down
1200
1200
200
390
2,990
ห้องประกันสังคม
100
900
200
210
1,410
ห้อง V.I.P.
2600
900
200
390
4,090
ห้องเดี่ยว 1 Ward 9
1800
950
200
390
3,340
ห้องเดี่ยว 2 Ward 9
2000
950
200
390
3,540
ห้องเดี่ยว 1 Zone A
1800
950
200
390
3,340
ห้องเดี่ยว 2 Zone A
2000
950
200
390
3,540
NS.
600
900
200
1,700
NS-Sick newborn.
600
1000
200
1,800
NS-Step down.
800
1200
200
2,200
NICU.
1000
1500
200
2,700
ห้องสังเกตุอาการ
600
500
200
1,300
รอคลอด
600
1000
200
1,800
 
อาหารว่างมื้อละ 50 บาท
อาหารมื้อละ 130 บาท
ส่วนต่างประกันสังคม ค่าห้อง 1500 ค่าอาหาร 180 ลด 10% 150
รวมส่วนต่างประกันสังคม 1,530 บาท/วัน

เฉพาะชั้น 6,9/Zone A/VIP
น้ำดื่ม 4 ขวด น้ำผลไม้ 2 กล่อง นม 2 กล่อง เฉพาะวันแรก น้ำดื่ม 2 ขวดทุกวัน
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818