การตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
26 เมษายน 2561 โรงพยาบาลนวมินทร์9 โดย นพ.อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน นำโดย นพ.ก่อเกียรติ เวทยะเวทิน ที่ปรึกษาทางการแพทย์ นางกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เพื่อการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818