วันพุธที่่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 10
จัดโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ของผู้ประกันตน
โดยมีวิทยากร
นพ.สนธยา พรึงลำภู
ที่ปรึกษาการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม

นพ.อรรถสิทธิ์ โนวังหาร
แพทย์ประจำโรงพยาบาลนวมิทร์ 9 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล
กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
และคุณตวงพร พรพิทักษ์พันธุ์
ผู้ตรวจราชการกรม
กล่าวต้อนรับผู้ร่วมโครงการอีกทั้งยังมีกิจกรรมนันทนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ผู้ร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818