วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ศาสตร์จารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
รับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี 2560
สำหรับผู้อุทิศตนงานป้องกันควบคุมโรค เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี วันสถาปนากรมควบคุมโรค

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลผู้ที่อุทิศตนและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่ทำงานด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณผู้อุทิศตนในงานป้องกันควบคุมโรค ที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพ
ด้านการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยเป็นบุคคลที่มีประวัติการทำงานป้องกันควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน จนประสบความสำเร็จ ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติอย่างสูงสุด ทั้งด้านบริหารบริการ วิชาการ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และมีผลงานดีเด่น
ที่ส่งผลต่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยมุ่งเน้นที่ประชากรทั้งมวลในระดับชาติ
และมีผลงานที่ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

 
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818