โรงพยาบาลนวมินทร์9 นำโดยคุณวราภรณ์. บุญจิตต์พิมล และครอบครัว
ร่วมบริจาค เงินจำนวน 135,000 บาทให้กับมลูนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
ในพระบรมราชินูปถัทภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพประจำห้องผู้ป่วย
หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818