วันที่ 16 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 นำโดย ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมคณะ เข้ารับโล่เกียรติคุณ จาก นพ. กิตตินันท์ อนรรฆมณี รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เนื่องจากเข้าร่วม “โครงการอบรมหลักสูตร Train the trainer: Hospital Logistics” กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อเสริมสร้างการปรับปรุงด้วยตนเอง (Self-Development) ซึ่งคอยให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุม Topaz ชั้น 2 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818