วันที่ 21 เมษายน 2560 โรงพยาบาลนวมินทร์9
ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ร่วมกับบริษัท Healthcare Expert Group
เพื่อศึกษาเรื่อง"มาตรฐานบริการสุขภาพนานาชาติ กับการบริหารจัดการโรงพยาบาล" ศึกษาระบบงาน
Facility Management System (FMS) , Medication Management and Uses (MMU) และ
Quality Improvement and Patient Safety Program ณ โรงพยาบาลนวมินทร์9

 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818