วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่
จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค
เพื่อชี้แจงโครงการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการเพื่อติดตามแนวโน้มและสายพันธ์ุโรคไข้หวัดใหญ่ และเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Flu surveillance) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์9
 
 
 

 

 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818