วันศุกร์ที่ 25 พฤษจิกายน 2559 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพบูรพา จัดอบรมสัมมนาเรื่อง
"สรุปผลการสำรวจอัตราค่าจ้างเงินเดือน/โบนัส และสว้สดิการต่างๆ" ประจำปี 2559
ให้แก่ตัวแทนพนักงานของบริษัทต่างๆ โดย คุณอนุวรรธน์ พัฒนะ จาก บริษัทเบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ และคุณวิกรม อมรพิทักษ์พันธ์ จากบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความรู้เรื่องวัคซีน IPD
ซึ่งพนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้
งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 

 

 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818