โล่รางวัล "คนดีศรีสังคม"
นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนวมินทร์9
ได้เข้ารับโล่รางวัล "คนดีศรีสังคม" เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
โดยงานนี้ได้รับเกียรติ์จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล
"คนดีศรีสังคม" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 599 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818