1. ชื่อแพทย์/Doctor Name : นพ.เสกสม สุวรรณกร
  แผนก/Department : ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนวมินทร์ 1
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา
  ตารางออกตรวจ :  -
       
2. ชื่อแพทย์/Doctor Name : นพ.อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล
  แผนก/Department : ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา
  ตารางออกตรวจ : จันทร์ – ศุกร์  08.00-17.00  น.
       
3. ชื่อแพทย์/Doctor Name : นพ.ฐากร ภักดีประพฤทธิ์
  แผนก/Department : อายุรกรรม
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา อายุรศาสตร์
  ตารางออกตรวจ : จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
       
4. ชื่อแพทย์/Doctor Name : นพ.สมพล คีรีวงก์
  แผนก/Department : อายุรกรรม
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต RTR MF Collage of Med Philipin
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ประกาศนียบัตรแพทย์ปฏิบัติการ
สาขาอายุรศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  ตารางออกตรวจ : จันทร์ – ศุกร์  08.00-17.00  น.
       
5. ชื่อแพทย์/Doctor Name :

นพ.นิวัติ เกตุดาว

  แผนก/Department : อายุรกรรม
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา อายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ตารางออกตรวจ : จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
       
6. ชื่อแพทย์/Doctor Name : นพ.ทองดี เบญจเจริญวงศ์
  แผนก/Department : อายุรกรรม
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขา อายุรศาสตร์
  ตารางออกตรวจ : จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
       
7. ชื่อแพทย์/Doctor Name : นพ.ชุติเชษฐ์ ปวโรภาส
  แผนก/Department : จักษุวิทยา
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา จักษุวิทยา
  ตารางออกตรวจ : จันทร์,อังคาร,อาทิตย์  17.00-20.00  น.
      พุธ  08.00-20.00  น.
      พฤหัสบดี  08.00-12.00  น.
      เสาร์  09.00-12.00  น.
8. ชื่อแพทย์/Doctor Name : พญ.เบญจมา มานะทวีวัฒน์
  แผนก/Department : อายุรกรรม
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  ตารางออกตรวจ : จันทร์ – ศุกร์  08.00-16.00  น.
       
9. ชื่อแพทย์/Doctor Name : พญ.ปนัดดา สมานคติวงศ์
  แผนก/Department : กุมารเวช
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา กุมารเวชศาสตร์
  ตารางออกตรวจ : จันทร์ – ศุกร์  08.00-16.00  น.
     
10. ชื่อแพทย์/Doctor Name : พญ.อมร บุญยกิจโณทัย
  แผนก/Department : กุมารเวช
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราช
  ตารางออกตรวจ : จันทร์ 07.00 - 16.00 น.
อังคาร-ศุกร์  08.00 - 17.00 น.
       
11. ชื่อแพทย์/Doctor Name : พญ.ออมสิน รัตนไชย
  แผนก/Department : กุมารเวช
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา กุมารเวชศาสตร์
  ตารางออกตรวจ : จันทร์-พุธ,ศุกร์  08.00-14.00  น.
       
12. ชื่อแพทย์/Doctor Name :
นพ.นภดล บุตรากาศ
  แผนก/Department :
สูติ-นรีเวช
  ประวัติ/Detail :
แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขา สูติ-นรีเวชกรรม วชิรพยาบาล
  ตารางออกตรวจ :
พุธ  08.00 -20.00 น
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 08.00 - 18.00 น.
       
13. ชื่อแพทย์/Doctor Name : นพ.วันชัย เลาหศักดิ์ถาวร
  แผนก/Department : สูติ-นรีเวชกรรม
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา สูติ-นรีเวชวิทยา
  ตารางออกตรวจ : จันทร์ – ศุกร์  08.00-17.00  น.
       
14. ชื่อแพทย์/Doctor Name : นพ.ลาน เกิดผล
  แผนก/Department : สูติ-นรีเวช
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขา สูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
  ตารางออกตรวจ : จ,อ,พ,ศ 08.00-20.00
พฤ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-13.00
       
15. ชื่อแพทย์/Doctor Name : พญ.ปรารถนา  ชาติกานนท์
  แผนก/Department : รังสีวิทยา
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย รพ. จุฬาลงกรณ์
  ตารางออกตรวจ : จันทร์,พุธ,ศุกร์  08.00-17.00  น.
       
16. ชื่อแพทย์/Doctor Name : นพ.ประดับ ประดับศุข
  แผนก/Department : ศัลยกรรม
  ประวัติ/Detail : - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
รพ.ภูมิพล กรมการแพทย์ทหารอากาศ
- แพทย์ ที่ปรึกษาการพิจารณา
สินไหมของ บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแทน้ส์ จำกัด
  ตารางออกตรวจ : จันทร์ – ศุกร์  08.00-17.00  น.
17. ชื่อแพทย์/Doctor Name : นพ.เพชรฤกษ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
  แผนก/Department : ศัลยกรรมทั่วไป  
  ประวัติ/Detail : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ศัลยศาสตร์
  ตารางออกตรวจ : จันทร์ – ศุกร์  08.00-17.00  น.
       
18.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.วุฒิพงษ์ ฤทธิโคตร
แผนก/Department
:

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติ/Detail
:
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลภูมิพล
ตารางออกตรวจ
:
จันทร์-ศุกร์ 07.00-16.00
อาทิตย์ 09.00-11.00
19.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.วิชัย ว่องวีรวัฒนกุล
แผนก/Department
:
ศัลยกรรมทั่วไป
ประวัติ/Detail
:
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา
ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
20.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.จิราพร จ้ายหนองบัว
แผนก/Department
:
วิสัญญีวิทยา
ประวัติ/Detail
:
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา วิสัญญีวิทยา
ตารางออกตรวจ
:
จันทร์- ศุกร์ 08.00-17.00
21.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.ธมลวรรณ ชูช่วย
แผนก/Department
:
โสต สอ นาสิก
ประวัติ/Detail
:
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกลาริงช์วิทยา
ตารางออกตรวจ
:
จันทร์,พฤหัส,ศุกร์  08.00-15.00
อังคาร 08.00-11.00
พุธ 08.00-12.00
22.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.สุพัฒนา รื่นพิทักษ์
แผนก/Department
:
เวชปฎิบัติทั่วไป
ประวัติ/Detail
:
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ – ศุกร์  08.00-20.00  น.
23.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นายแพทย์สมชาย เรืองศิรินุสรณ์
แผนก/Department
:
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด
 
ประวัติ/Detail
:
การศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวช
- อนุมัติบัตรผุ้เชี่ยวชาญ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
24.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.อวยชัย    ศรีประโมทย์
แผนก/Department
:
สูติ-นรีเวช
ประวัติ/Detail
:
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา สูติ-นรีเวช รพ.ราชวิถี
ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818