1.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.อรรคพาสน์ โอวาทตระกูล
แผนก/Department
:
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต FAR EASTERN UNIVERCITY
DR.NICANOR REYES MEDICAL FOUNDATION
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
 
สูตินรีเวช

2.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.วันชัย เลาหศักดิ์ถาวร
แผนก/Department
:
สูติ-นรีเวชกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00-17.00  น.
 
3.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.ลาน เกิดผล
แผนก/Department
:
สูติ-นรีเวชกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจ
:

จ,อ,พ,ศ เวลา 08.00-20.00 น.
พฤ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ เวลา  08.00 - 13.00 น.

 
4.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.นภดล บุตรากาศ
แผนก/Department
:
สูติ-นรีเวชกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
วชิรพยาบาล

ตารางออกตรวจ
:

พุธ เวลา  08.00 -20.00 น
ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

 
5.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.ชัยวัฒน์ นันทกิติชัย
แผนก/Department
:
สูติ-นรีเวชกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.
 
6.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.อวยชัย ศรีประโมทย์
แผนก/Department
:
สูติ-นรีเวชกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
รพ.ราชวิถี

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
ศัลยกรรม

7.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.เพชรฤกษ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
แผนก/Department
:
ศัลยกรรมทั่วไป 
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00  น.
 
8.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.วิชัย ว่องวีรวัฒนกุล
แผนก/Department
:
ศัลยกรรมทั่วไป
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
 
9.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.วุฒิพงษ์ ฤทธิโคตร
แผนก/Department
:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ
:

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.
อาทิตย์ เวลา 09.00-11.00 น.

 
10
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.ประดับ ประดับศุข
แผนก/Department
:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
รพ.ภูมิพล กรมการแพทย์ทหารอากาศ
แพทย์ ที่ปรึกษาการพิจารณา
สินไหมของ บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
 
11.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.วรพงศ์ จูตะวิริยะ
แผนก/Department
:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์เวลา  08.00 - 17.00 น.
 
12.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.ธวัช ประสิทธิ์อธิกุล
แผนก/Department
:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
 
อายุรกรรม

13.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.วรวัฒน์ อุตมเพทาย
แผนก/Department
:
อายุรกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.
 
14.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.สมภพ เหล่าสัจจะ
แผนก/Department
:
อายุรกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.
 
15.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.บุญชัย เรืองศิรินุสรณ์
แผนก/Department
:
อายุรกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
16.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.ธัณย์จิรา วาศไตรสิทธิ์
แผนก/Department
:
อายุรกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.รังสิต
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ
:
อังคาร - อาทิตย์ เวลา 07.00 - 17.00 น.
 
17.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.วิทวัส จริยโกศล
แผนก/Department
:
อายุรกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
 
18.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.สมพล คีรีวงก์
แผนก/Department
:
อายุรกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต
RTR MF Collage of Med Philipin
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อว.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ประกาศนียบัตรแพทย์ปฏิบัติการ
สาขาอายุรศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00-17.00  น.
 
19.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.เบญจมา มานะทวีวัฒน์
แผนก/Department
:
อายุรกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา วว.
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
 

อายุรกรรมโรคหัวใจ


20.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.บัญชา ไทอาริณ
แผนก/Department
:
อายุรกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางออกตรวจ
:

จันทร์ เวลา 09.30 - 13.30 น.
พุธ - ศุกร์ เวลา 09.30 – 11.00 น.

 
โสต สอ นาสิก

21.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.ธมลวรรณ ชูช่วย
แผนก/Department
:
โสต สอ นาสิก
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.00 น.
 
จักษุวิทยา

22.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.ชุติเชษฐ์ ปวโรภาส
แผนก/Department
:
จักษุวิทยา
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา  08.00-17.00 น.
 
กุมารเวช

23.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.สมชาย เรืองศิรินุสรณ์
แผนก/Department
:
กุมารเวชศาสตร์
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
24.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.ปนัดดา สมานคติวัฒน์
แผนก/Department
:
กุมารเวชกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00-16.00  น.
 
25.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.ออมสิน รัตนไชย
แผนก/Department
:
กุมารเวชกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา กุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 14.00น.
 
26.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.อมร บุญยกิจโณทัย
แผนก/Department
:
กุมารเวชกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราช

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา  08.00 - 17.00 น.
 
27.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.ปิยะ รุ่งทรัพย์ทวีคูณ
แผนก/Department
:
กุมารเวชกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00-16.00 น.
 
28.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.เกศนี เดชาราชกุล
แผนก/Department
:
กุมารเวชกรรม
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ขอนแก่น
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
 
รังสีวิทยา

29.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.ปรารถนา ชาติกานนท์
แผนก/Department
:
รังสีวิทยา
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รพ. จุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00-17.00 น.
 
30.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.อดิศร การีซอ
แผนก/Department
:
รังสีวิทยา
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
 
ผ่าตัด

31.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.รัตนา ล่ำพงศ์พันธุ์
แผนก/Department
:
ผ่าตัด
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
32.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.ศุภลักษณ์ วสันต์ธนารัตน์
แผนก/Department
:
ผ่าตัด
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
คลินิกประกันสังคม

33.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.วชร โอนพรัตน์วิบูล
แผนก/Department
:
เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ
:
อังคาร เวลา 17.00 – 19.00 น.
พุธ พฤหัส ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
อาทิตย์ เวลา 8.00 – 20.00 น.
 
34.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.สุพัฒนา รื่นพิทักษ์
แผนก/Department
:
เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ 08.00-16.00 น.
 
35.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.อริสรา ริมวังตระกูล
แผนก/Department
:
เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
36.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.อรรถสิทธิ์ โนวังหาร
แผนก/Department
:
เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
37.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.ปรเมษฐ์ คงพิทักษ์
แผนก/Department
:
เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
38.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.ภูริณัฐ กิมานนท์
แผนก/Department
:
เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
39.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
นพ.อัครนิรุธ พลาศรี
แผนก/Department
:
เวชปฏิบัติทั่วไป
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
 
ฉุกเฉิน

40.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.วัชราภรณ์ สุวรรณหงษ์
แผนก/Department
:
ฉุกเฉิน
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.นเรศวร

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.
 
VITAL GLOW Skin & Aesthetic

41.
ชื่อแพทย์/Doctor Name
:
พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์
แผนก/Department
:
VITAL GLOW Skin & Aesthetic
ประวัติ/Detail
:

แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินวิโรฒ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา

ตารางออกตรวจ
:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818