1
งานด้านอาชีวเวชศาสตร์
โรงพยาบาลนวมินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง ในการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
 
การให้บริการด้านวิชาการแก่สถานประกอบการ
 
- กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
 
- แผ่นพับ สื่อโปสเตอร์ความรู้ต่าง ๆ
 
- บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย
 
- บริการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจากการทำงาน
 
- บริการหน่วยความรู้ด้านสุขภาพ
 
บริการด้านการฝึกอบรมแก่สถานประกอบการ
 
- การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 
- การอบรมการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 
- การอบรมด้านสุขภาพ เช่น โรคเอดส์ในโรงงานอุตสาหกรรม ยาเสพติด เป็นต้น
 
- การอบรมการจัดการปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากกับสุขภาพ (SOLVE)
 
- การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
 
- รับจัดทำหลักสูตรตามความเสี่ยงของสถานประกอบการ
 
การบริการอื่น ๆ
 
- การตรวจสุขภาพประจำปีด้านอาชีวอนามัย เช่น สารเคมี สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด การทำงานของสายตา เป็นต้น
 
- จัดทำโครงการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพในโรงงาน
 
- บริการ Walk Through Survey
   
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818