งานบริการตรวจสุขภาพ
 
งานบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
งานตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ (Mobile Check Up)
   
   
ตรวจสุขภาพสำคัญอย่างไร
-
เนื่องด้วยปัจจุบันสภาพแวดล้อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงผลกระทบคือทำให้มีโรคใหม่ ๆ เกิดขึ้น
-
พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม คือ หันไปนิยมบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดกันมากขึ้น ไม่มีการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นนิสัย รวมทั้งการทุ่มเทให้กับการทำงานจนลืมดูแลเอาใจใส่สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
-
โรคบางโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ และจะแสดงออกตามช่วงอายุหรือตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล
-
เป็นการค้นหาความผิดปกติ เพื่อหาทางรักษาอาการเริ่มต้นมิให้ลุกลามต่อ และยังเป็นการลดความรุนแรงของโรค
-
เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดโรค โดยดูจากแนวโน้มความเสี่ยงของผลการตรวจสุขภาพประจำปีในแต่ละปี และใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรค
-
ลดภาระการสูญเสียค่าใช้จ่าย สูญเสียเวลาในการดูแลสุขภาพผู้เจ็บป่วย
     
และการตรวจสุขภาพประจำปีทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าสุขภาพดีสุขภาพจิตก็จะดีตามมาด้วย ทำให้สามารถทำงานและพัฒนางานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรเจริญรุ่งเรืองสร้างผลกำไรและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
     
และสุดท้ายเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 107 ซึ่งให้นายจ้างต้องดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้างทุกๆ ปี
 
   หลักการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 
ให้บริการตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2000
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการในทุกๆระดับ
จัดทีมบุคลากรผู้ชำนาญในการให้บริการตามความเหมาะสมกับเวลาและจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ
มีทีมงานเข้าไปให้คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนตรวจและขั้นตอนการตรวจกับผู้เข้ารับการตรวจก่อนวันตรวจ
มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างให้บริการตรวจ
แปรผลการตรวจโดยแพทย์โดยแพทย์เป็นรายบุคคลก่อนประมวลผลลงคอมพิวเตอร์
อ่านฟิล์มโดยรังสีแพทย์ประจำโรงพยาบาล และส่งแผ่นฟิล์มให้ทางบริษัทเก็บไว้
รายงานผลเป็นรูปเล่มให้กับบริษัทและรายงานผลรายบุคคลตามรายการที่ตรวจด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
และสำหรับผู้ที่ถือบัตรรับรองสิทธิ์โรงพยาบาลนวมินทร์ สามารถนำผลมารักษาต่อเนื่องได้ ส่วนผู้ที่ถือบัตรรับรองสิทธิ์โรงพยาบาลอื่น ๆ สามารถนำผลที่ทางโรงพยาบาลออกให้ไปติดต่อยังโรงพยาบาลที่ถือบัตรเพื่อทำการดูแลสุขภาพต่อได้
กรณีมีผู้ที่มีผลผิดปกติกลุ่มใหญ่ ที่ต้องการคำแนะนำทางโรงพยาบาลจะจัดเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำ หลังการตรวจเพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
รายละเอียดและรายการตรวจสุขภาพประจำปี
โดยโรงพยาบาลนวมินทร์
9
 
ลำดับที่
รายการตรวจ
รายละเอียดและประโยชน์ของการตรวจ
1
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
เป็นการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดความดัน และปรึกษาแพทย์
2
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (ฟิล์มกลาง)
เพื่อตรวจดูสภาพปอดและหัวใจ ( เป็นการ Screen เบื้องต้น )
3
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (ฟิล์มใหญ่)
ตรวจสภาพปอดและหัวใจ โดยละเอียด ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ ก้อนหรือจุดมะเร็งในปอด ภาวะหัวใจ เป็นต้น
4
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
เพื่อหาภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อ มะเร็งในเม็ดเลือด และโรคทางพันธุกรรมของโลหิต เป็นต้น
5
ตรวจหาหมู่เลือด (Blood group)
เพื่อประโยชน์ในกรณีฉุกเฉิน
6
ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Analysis)
แยกความผิดปกติที่เกิดในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่ว โรคไต เบาหวาน และโรคที่ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
7
ตรวจอุจจาระ (Stool examination)
เพื่อตรวจหาชนิดและไข่พยาธิที่มีอยู่ในร่างกาย
8
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Blood sugar)
เป็นการตรวจว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ เพื่อให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที
9
ตรวจระดับไขมันในเลือด
     - Cholesterol
     - Triglyceride
     - HDL
  
เป็นการตรวจหาระดับไขมันในเลือดเพื่อป้องกันโรคเส้นเลือดอุดตัน
10
ตรวจการทำงานของไต (ไตเทียม)
     - Bun
     - Creatinine

เป็นการตรวจพยาธิสภาพ สมรรถภาพหน้าที่การทำงานของไต

11
ตรวจการทำงานของตับ
     - SGOT
     - SGPT
เป็นการตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ สามารถบอกความผิดปกติ เช่นได้รับสารพิษบางชนิด ตับแข็ง หรือตับอักเสบ
12
ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function)
เพื่อทราบว่าผู้ที่ทำงานในสถานที่ ๆ มีฝุ่นละออง หรือฝุ่นหิน ทรายเล็ก ๆ ว่าความจุและการทำงานของปอดปกติดีหรือไม่ และยังวินิจฉัยบอกโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดหิน โรคหอบหืด
13
ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของหู
เพื่อวัดระดับการได้ยินของเสียงว่าปกติหรือไม่หรือผิดปกติอย่างไร
14
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เพื่อดูสภาพการทำงานและการเต้นของหัวใจ สามารถบอกโรค เช่น กล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด หรือหัวใจโต เป็นต้น
15
ตรวจปัสสาวะหาสารทินเนอร์ (Thinner)
เพื่อทราบปริมาณสารทินเนอร์ในปัสสาวะ
16
ตรวจเลือดเพื่อหาสารตะกั่ว (Lead)
เพื่อทราบว่าผู้ที่สัมผัสสารตะกั่วมีปริมาณสารตะกั่ว สะสมมากน้อยเท่าไร เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่
17
ตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณสารปรอท
เพื่อวัดระดับสารปรอทที่มีอยู่ในร่างกายว่าอยู่ในระดับ ที่เป็นอันตรายหรือไม่
18
ตรวจเลือดเพื่อหาไวรัสตับอักเสบชนิดบี
     - HbsAg
     - Anti Hbs
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี เพื่อดูว่าเป็นพาหะหรือไม่
ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ดูว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่
19
ตรวจเลือดเพื่อหาสารพิษ (Cholinesterase)
เพื่อตรวจดูการสะสมของสารพิษของยาฆ่าแมลง ที่สะสมอยู่ตามอวัยวะต่างๆ ว่าเป็นอันตรายหรือไม่
20
ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดยาบ้า
  (Amphetamine)
เพื่อดูว่ามีสาร Amphetamine อยู่ในร่างกายหรือไม่ ( By Screening)
21
ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti-HIV)
เพื่อดูว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือติดเชื้อเอดส์หรือไม่
22
ตรวจเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
ตรวจดูว่ามีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซิฟิลิสหรือไม่
23
ตรวจเลือดหาโรคดีซ่าน (Bilirubin ,
  Total Bilirubin)
ดูว่าเป็นโรคดีซ่านหรือไม่
24
ตรวจกรดยูริค (Uric acid)
เพื่อดูว่าเป็นโรคเก๊าท์หรือโรคไขข้ออักเสบหรือไม่
25
ตรวจเลือดเพื่อทราบปริมาณธาตุต่าง ๆ
  - ตรวจเพื่อทราบปริมาณแคลเซียม
  - ตรวจเพื่อทราบปริมาณฟอสฟอรัส
  - ตรวจเพื่อทราบปริมาณโปตัสเซียม
  - ตรวจเพื่อทราบปริมาณคลอไรด์
  - ตรวจเพื่อทราบปริมาณคาร์บอน
- เพื่อทราบว่ามีปริมาณแคลเซียมในเลือดว่ามีปริมาณเท่าใด
- เพื่อทราบว่ามีปริมาณฟอสฟอรัสในเลือดว่ามีปริมาณเท่าใด
- เพื่อทราบว่ามีปริมาณโปตัสเซียมในเลือดว่ามีปริมาณเท่าใด
- เพื่อทราบว่ามีปริมาณคลอไรด์ในเลือดว่ามีปริมาณเท่าใด
- เพื่อทราบว่ามีปริมาณคาร์บอนในเลือดว่ามีปริมาณเท่าใด
26
ตรวจปัสสาวะเพื่อทราบการตั้งครรภ์
  (Pregnancy Test)
เพื่อทราบว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือไม่
27
ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อดูว่าสายตาผิดปกติหรือไม่หรือผิดปกติอย่างไร
28
รายการอื่นๆ (ตามที่ทางบริษัทสนใจ)
 
ต้องการทราบละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์
โทร 02-5181818 ต่อ 271,274 และ 417 โทรสาร 02-918-7391
E-mail: navamin_mk@hotmail.com Line@nv9salecheckup
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818