การตรวจการได้ยินในคนทำงาน
การสูญเสียการได้ยิน ที่เกิดจากเสียงดังนั้นมี 2 ชนิดได้แก่
    - การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว (Temporary hearing loss)

    - การสูญเสียแบบถาวร (Permanent hearing loss) อ่านต่อ>>
 
การตรวจสมรรถภาพปอด เพื่อ….. ?
การตรวจสมรรถภาพปอด เป็นการตรวจที่สำคัญและมีประโยชน์ในด้านการวินิจฉัย
ประเมินผล และติดตามการรักษา โรคทางระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดที่เกิดจาก
การทำงาน, โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการบอกถึง
ความเสื่อมของหน้าที่ระบบทางเดินหายใจก่อนที่ผู้ป่วย  อ่านต่อ>>
 
 
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818