คลีนิกสูติ-นรีเวช
  บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพร่างกาย  และตรวจโรคเฉพาะทางของสตรี พร้อมดูแลสตรีมีครรภ์จนถึงวันคลอดอย่างปลอดภัยและใกล้ชิด โดยทีมสูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง

  ด้านสูติกรรม

 1. การมาตรวจร่างกาย และปรึกษาก่อนแต่งงาน ( Premarrital  Counseling)
 2. การตรวจดูแล และการวินิจฉัยโรคในทารกก่อนคลอด (ANC and Prenatal Diagnosis)
  2.1 การตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารกโดย
  U/S
  2.2 การตรวจหาโรค Downs Syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง Serum Screening Test
        หรือการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซมโดยตรง (Amniocentesis)
  2.3 การตรวจเลือด และ DNA เพื่อตรวจหาโรค Thalassemia
 3. การดูแลรักษาการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy)

  ด้านนรีเวช ให้บริการตรวจทั่วไปทางนรีเวช เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ระดูผิดปกติ มีคลีนิกพิเศษ คือ

 1. ตรวจวินิจฉัยมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์สตรีทุกชนิด 
 2. ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธ์สตรี ได้แก่ 
  - Pap smear 
  - Thin Preparation 
 3. ตรวจหา HPV-Typing 
 4. Colposcopy โดยการใช้กล้องส่องขยายดูเซลล์ช่องคลอดและปากมดลูก 
 5. ตรวจหา Tumor maker ต่าง ๆ 
 6. ให้คำแนะนำ ปรึกษา การป้องกันโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอย่างถูกต้อง เป็นรายบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
 7. ผ่าตัดโรคทางนรีเวช และเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี 

เวลาทำการ 08.30 – 20.00 น. ทุกวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-518-1818 ต่อ 244

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 (NAVAMIN 9 HOSPITAL)  
เลขที่ 96 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-1818